Apartamente finalizate in 2019

Bloc WR1
West Residence - WR1
Parter
3
Apartament 3
Suprafata utila - 61.63m2
Detalii
Vandut
6
Apartament 6
Suprafata utila - 61.63m2
Detalii
Disponibil
8
Apartament 8
Suprafata utila - 52.52m2
Detalii
Disponibil
4
Apartament 4
Suprafata utila - 72.00m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
9
Apartament 9
Suprafata utila - 57.49m2
Detalii
Vandut
13
Apartament 13
Suprafata utila - 59.76m2
Detalii
Vandut
18
Apartament 18
Suprafata utila - 59.72m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
19
Apartament 19
Suprafata utila - 57.49m2
Detalii
Vandut
23
Apartament 23
Suprafata utila - 59.76m2
Detalii
Vandut
28
Apartament 28
Suprafata utila - 59.72m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
29
Apartament 29
Suprafata utila - 57.49m2
Detalii
Vandut
33
Apartament 33
Suprafata utila - 59.76m2
Detalii
Vandut
38
Apartament 38
Suprafata utila - 59.72m2
Detalii
Vandut
Etaj 4
39
Apartament 39
Suprafata utila - 57.49m2
Detalii
Vandut
43
Apartament 43
Suprafata utila - 59.76m2
Detalii
Vandut
48
Apartament 48
Suprafata utila - 59.72m2
Detalii
Vandut
Bloc WR2
West Residence - WR2
Parter
1
Apartament 1
Suprafata utila - 77.99m2
Detalii
Vandut
2
Apartament 2
Suprafata utila - 73.53m2
Detalii
Vandut
3
Apartament 3
Suprafata utila - 71.20m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
11
Apartament 11
Suprafata utila - 61.72m2
Detalii
Vandut
12
Apartament 12
Suprafata utila - 64.83m2
Detalii
Vandut
13
Apartament 13
Suprafata utila - 65.82m2
Detalii
Vandut
14
Apartament 14
Suprafata utila - 57.76m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
19
Apartament 19
Suprafata utila - 61.72m2
Detalii
Vandut
20
Apartament 20
Suprafata utila - 64.83m2
Detalii
Disponibil
21
Apartament 21
Suprafata utila - 65.82m2
Detalii
Disponibil
22
Apartament 22
Suprafata utila - 57.76m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
27
Apartament 27
Suprafata utila - 61.72m2
Detalii
Disponibil
28
Apartament 28
Suprafata utila - 64.83m2
Detalii
Disponibil
29
Apartament 29
Suprafata utila - 65.82m2
Detalii
Vandut
30
Apartament 30
Suprafata utila - 57.76m2
Detalii
Vandut
Etaj 4
35
Apartament 35
Suprafata utila - 61.72m2
Detalii
Vandut
36
Apartament 36
Suprafata utila - 64.83m2
Detalii
Vandut
37
Apartament 37
Suprafata utila - 65.82m2
Detalii
Vandut
38
Apartament 38
Suprafata utila - 57.76m2
Detalii
Vandut
Bloc WR3
West Residence - WR3
Parter
5
Apartament 5
Suprafata utila - 77.70m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
7
Apartament 7
Suprafata utila - 68.41m2
Detalii
Vandut
8
Apartament 8
Suprafata utila - 56.79m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
13
Apartament 13
Suprafata utila - 68.41m2
Detalii
Vandut
14
Apartament 14
Suprafata utila - 56.79m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
19
Apartament 19
Suprafata utila - 68.41m2
Detalii
Vandut
20
Apartament 20
Suprafata utila - 56.79m2
Detalii
Vandut
Etaj 4
25
Apartament 25
Suprafata utila - 68.41m2
Detalii
Vandut
26
Apartament 26
Suprafata utila - 56.79m2
Detalii
Vandut
Apartamente cu termen de predare in Decembrie 2019

Bloc WR4
West Residence - WR4
Parter
1
Apartament 1
Suprafata utila - 77.98m2
Detalii
Disponibil
2
Apartament 2
Suprafata utila - 73.35m2
Detalii
Disponibil
3
Apartament 3
Suprafata utila - 72.49m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
11
Apartament 11
Suprafata utila - 62.37m2
Detalii
Disponibil
12
Apartament 12
Suprafata utila - 72.34m2
Detalii
Disponibil
13
Apartament 13
Suprafata utila - 72.15m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
19
Apartament 19
Suprafata utila - 62.64m2
Detalii
Disponibil
20
Apartament 20
Suprafata utila - 72.26m2
Detalii
Vandut
21
Apartament 21
Suprafata utila - 72.07m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
27
Apartament 27
Suprafata utila - 62.64m2
Detalii
Disponibil
28
Apartament 28
Suprafata utila - 72.34m2
Detalii
Disponibil
29
Apartament 29
Suprafata utila - 72.15m2
Detalii
Vandut
Bloc WR5
West Residence - WR5
Parter
1
Apartament 1
Suprafata utila - 74.79m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
9
Apartament 9
Suprafata utila - 75.54m2
Detalii
Disponibil
14
Apartament 14
Suprafata utila - 60.79m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
17
Apartament 17
Suprafata utila - 75.46m2
Detalii
Disponibil
22
Apartament 22
Suprafata utila - 60.94m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
25
Apartament 25
Suprafata utila - 75.54m2
Detalii
Disponibil
30
Apartament 30
Suprafata utila - 60.87m2
Detalii
Disponibil