Apartamente finalizate in 2019

Bloc WR1
West Residence - WR1
Parter
2
Apartament 2
Suprafata utila - 54.15m2
Detalii
Vandut
5
Apartament 5
Suprafata utila - 54.64m2
Detalii
Disponibil
7
Apartament 7
Suprafata utila - 54.15m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
10
Apartament 10
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
11
Apartament 11
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
14
Apartament 14
Suprafata utila - 40.66m2
Detalii
Vandut
16
Apartament 16
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
17
Apartament 17
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
20
Apartament 20
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
21
Apartament 21
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
24
Apartament 24
Suprafata utila - 40.66m2
Detalii
Vandut
26
Apartament 26
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
27
Apartament 27
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
30
Apartament 30
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
31
Apartament 31
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
34
Apartament 34
Suprafata utila - 40.66m2
Detalii
Vandut
36
Apartament 36
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
37
Apartament 37
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
Etaj 4
40
Apartament 40
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
41
Apartament 41
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
44
Apartament 44
Suprafata utila - 40.66m2
Detalii
Vandut
46
Apartament 46
Suprafata utila - 55.63m2
Detalii
Vandut
47
Apartament 47
Suprafata utila - 60.83m2
Detalii
Vandut
Bloc WR2
West Residence - WR2
Parter
4
Apartament 4
Suprafata utila - 57.56m2
Detalii
Disponibil
5
Apartament 5
Suprafata utila - 57.61m2
Detalii
Vandut
18
Apartament 18
Suprafata utila - 58.81m2
Detalii
Vandut
Etaj 1
7
Apartament 7
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
8
Apartament 8
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
9
Apartament 9
Suprafata utila - 40.90m2
Detalii
Vandut
10
Apartament 10
Suprafata utila - 58.81m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
15
Apartament 15
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
16
Apartament 16
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
17
Apartament 17
Suprafata utila - 40.90m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
23
Apartament 23
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
24
Apartament 24
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
25
Apartament 25
Suprafata utila - 40.90m2
Detalii
Vandut
26
Apartament 26
Suprafata utila - 58.81m2
Detalii
Disponibil
Etaj 4
31
Apartament 31
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
32
Apartament 32
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
33
Apartament 33
Suprafata utila - 40.90m2
Detalii
Vandut
34
Apartament 34
Suprafata utila - 58.81m2
Detalii
Vandut
Bloc WR3
West Residence - WR3
Parter
1
Apartament 1
Suprafata utila - 54.41m2
Detalii
Vandut
2
Apartament 2
Suprafata utila - 60.69m2
Detalii
Vandut
3
Apartament 3
Suprafata utila - 51.67m2
Detalii
Disponibil
4
Apartament 4
Suprafata utila - 56.58m2
Detalii
Vandut
Etaj 1
9
Apartament 9
Suprafata utila - 64.14m2
Detalii
Disponibil
10
Apartament 10
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
11
Apartament 11
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
15
Apartament 15
Suprafata utila - 64.14m2
Detalii
Vandut
16
Apartament 16
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
17
Apartament 17
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
Etaj 3
21
Apartament 21
Suprafata utila - 64.14m2
Detalii
Vandut
22
Apartament 22
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
23
Apartament 23
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
Etaj 4
27
Apartament 27
Suprafata utila - 64.14m2
Detalii
Vandut
28
Apartament 28
Suprafata utila - 48.03m2
Detalii
Vandut
29
Apartament 29
Suprafata utila - 39.83m2
Detalii
Vandut
Apartamente cu termen de predare in Decembrie 2019

Bloc WR4
West Residence - WR4
Parter
4
Apartament 4
Suprafata utila - 58.38m2
Detalii
Disponibil
5
Apartament 5
Suprafata utila - 58.58m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
9
Apartament 9
Suprafata utila - 41.69m2
Detalii
Vandut
10
Apartament 10
Suprafata utila - 61.27m2
Detalii
Disponibil
14
Apartament 14
Suprafata utila - 59.39m2
Detalii
Disponibil
Etaj 2
17
Apartament 17
Suprafata utila - 41.69m2
Detalii
Vandut
18
Apartament 18
Suprafata utila - 61.40m2
Detalii
Disponibil
22
Apartament 22
Suprafata utila - 59.39m2
Detalii
Disponibil
Etaj 3
25
Apartament 25
Suprafata utila - 41.83m2
Detalii
Vandut
26
Apartament 26
Suprafata utila - 61.39m2
Detalii
Disponibil
30
Apartament 30
Suprafata utila - 59.39m2
Detalii
Disponibil
Bloc WR5
West Residence - WR5
Parter
2
Apartament 2
Suprafata utila - 58.49m2
Detalii
Disponibil
4
Apartament 4
Suprafata utila - 55.01m2
Detalii
Disponibil
5
Apartament 5
Suprafata utila - 54.90m2
Detalii
Disponibil
6
Apartament 6
Suprafata utila - 59.31m2
Detalii
Disponibil
Etaj 1
13
Apartament 13
Suprafata utila - 51.56m2
Detalii
Disponibil
15
Apartament 15
Suprafata utila - 60.39m2
Detalii
Vandut
Etaj 2
21
Apartament 21
Suprafata utila - 51.73m2
Detalii
Vandut
23
Apartament 23
Suprafata utila - 60.32m2
Detalii
Disponibil
Etaj 3
29
Apartament 29
Suprafata utila - 51.56m2
Detalii
Disponibil
31
Apartament 31
Suprafata utila - 60.39m2
Detalii
Rezervat